Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem portalu internetowego www.LepszyLek.pl z dnia 4.05.2012

1. Postanowienia ogólne:
1.1. Portal internetowy www.LepszyLek.pl (dalej „portal”) jest własnością:
Vivamax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
02-765 Warszawa
Al. Wilanowska 41/41,
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350742,
NIP 521 356 95 02
REGON 142331882
1.2. Niniejszy regulamin (dalej „regulamin”) określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego www.LepszyLek.pl, w tym także sklepu internetowego.
1.3. Wszelkie uwagi dotyczące niniejszego regulaminu i pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro(tu wstaw kropkę i usuń nawiasy)lepszylek(tu wstaw kropkę i usuń nawiasy)pl
1.4. Regulamin spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) i dostępny jest przez czas funkcjonowania portalu.
1.5. Uznaje się, że każdy Użytkownik, tj. każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z portalu na warunkach określonych regulaminem przed skorzystaniem z usług Vivamax Sp. z o.o. zapoznał się z treścią regulaminu. Warunkiem rejestracji na portalu www.LepszyLek.pl jest zaakceptowanie przez Użytkownika treści regulaminu.
1.6. Portal www.LepszyLek.pl obejmuje szeroką ofertę usług związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia, w szczególności:
  • Portal informacyjny, który zawiera bazę leków, bazę aptek, artykuły informacyjne, przy czym usługi świadczone w ramach portalu informacyjnego mają charakter wyłącznie informacyjny, związany z szeroko pojętą ochroną zdrowia (dalej „portal Informacyjny”),
  • Sklep internetowy, który oferuje: książki w formacie elektronicznym i formacie audio (dalej „sklep”).

1.7. Każda z wymienionych wyżej usług świadczona jest na częściowo odrębnych warunkach, właściwych dla danego rodzaju usług, opisanych szczegółowo w dalszej części regulaminu.

2. Zakupy w sklepie internetowym:
2.1. Sklep prowadzi sprzedaż publikacji elektronicznych (dalej „e-book”) sprzedawanych Użytkownikom poprzez przekazanie dostępów do wersji elektronicznych.
2.2. Warunkiem rozpoczęcia zakupów w sklepie internetowym jest rejestracja Użytkownika. W tym celu należy wypełnić udostępniony formularz rejestracyjny danymi oraz podać adres e-mail.
2.3. Ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT, podane są w złotych polskich i obowiązują w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
2.4. E-booki prezentowane w sklepie są własnością Vivamax Sp. z o.o., za których sprzedaż Vivamax Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
2.5. Vivamax Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie sklepu. Zmiany w ofercie publikowane są w sklepie na bieżąco.
2.6. Prezentacja e-booka w sklepie, podanie jego opisu, zamieszczenie jego zdjęcia i wskazanie ceny nabycia nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do składania zamówień na wybrany produkt.
2.7. Do zawarcia umowy pomiędzy Vivamax Sp. z o.o. a Użytkownikiem dochodzi w momencie zapłaty ceny przez Użytkownika za wybrany produkt.

3. Zamawianie w sklepie i sposób płatności:
3.1. Aby dokonać zamówienia należy kliknąć w wybrany e-book, a następnie wybrać opcję „kupuję”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
3.2. Użytkownik ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia do momentu zapłaty ceny za zamówiony e-book.
3.3. Płatność za wybrany e-book jest możliwa przy pomocy karty kredytowej, szybkich przelewów lub zwykłego przelewu, za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.
3.4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia potwierdzonego i zapłaconego przez Użytkownika, serwis płatności elektronicznych dokona zwrotu zapłaty na konto Użytkownika.

4. Zwrot:
4.1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku nie pobrania pliku, czyli nie wykorzystania linku umożliwiającego pobranie zakupionego e-booka.
4.2. Po otwarciu pliku za pomocą udostępnionego Użytkownikowi linku, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

5. Reklamacja:
5.1. W sytuacji, gdy w trakcie pobierania e-booka Użytkownik znajdzie w nim wady techniczne, uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym (komputer lub czytnik z odpowiednim oprogramowaniem), prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@lepszylek.pl, celem złożenia reklamacji.
5.2. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Vivamax Sp. z o.o.
5.3. O przebiegu postępowania reklamacyjnego Użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem podanego e-maila.

6. Korzystanie z zakupionego ebooka:
6.1. Po odnotowaniu płatności Użytkownika w serwisie www.PayU.pl, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin Użytkownik otrzyma wiadomość na podany adres e-mail z odpowiednio zaszyfrowanym linkiem, zawierającym zakupiony e-book.

7. Odpowiedzialność Vivamax Sp. z o.o.:
7.1. Użytkownik przed zastosowaniem produktu prezentowanego na portalu powinien zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania produktu lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
7.2. Treści zamieszczone na portalu są przygotowywane przez profesjonalistów, ale nie mogą służyć do samoleczenia i podejmowania samodzielnej decyzji o wyborze leków.
7.3. Informacje publikowane na portalu nie stanowią porad o charakterze medycznym. Publikowane na portalu treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
7.4. Informacje zamieszczone na portalu dotyczące określonych produktów, badań, zabiegów, lekarzy lub opinii oraz wszelkich innych danych nie stanowią ich rekomendacji przez Vivamax Sp. z o.o. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem portalu działa na własną odpowiedzialność.
7.5. Vivamax Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystanie przez Użytkownika utworu publikowanego na portalu, jak również za treści publikowanych przez Użytkowników komentarzy i wypowiedzi na forach.
7.6. Vivamax Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do funkcjonalności portalu w całości lub w części, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, przy czym brak dostępu lub ograniczenia czasowe w dostępie do funkcjonalności portalu nie mogą stanowić podstaw do formułowania roszczeń Użytkowników wobec Vivamax Sp. z o.o.
7.7. Zabrania się zamieszczania przez Użytkowników na portalu jakichkolwiek informacji i treści, które mogą naruszać prawa osób trzecich. Vivamax Sp. z o.o. uprawniony jest do utrwalania, powielania, tworzenia opracowań, publikowania, redagowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, prezentowania informacji lub treści w dowolnych środkach przekazu, w części lub całości, w dowolnej formie i częstotliwości w przypadku przekazania przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji lub treści. Zamieszczanie na portalu wypowiedzi, komentarzy, ocen produktów oraz inna aktywność Użytkownika nie powoduje powstania po jego stronie jakikolwiek roszczeń w stosunku do Vivamax Sp. z o.o., w tym o zapłatę wynagrodzenie za świadczenie usług lub wynagrodzenia za korzystanie z praw autorskich.
7.8. Zabrania się zamieszczania na portalu:
a)materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, video i innych) z naruszeniem własności intelektualnej osób trzecich, ich prywatności lub prawa do ochrony wizerunku, prawa krajowego lub międzynarodowego,
b) materiałów nawołujących do segregacji rasowej lub wyznaniowej,
c) materiałów nielegalnych, nieprzyzwoitych, pornograficznych, napastliwych, obraźliwych, kompromitujących,
d) reklam bądź innych materiałów związanych z pozyskiwaniem klientów,
e) tzw. "listów-łańcuszków" lub materiałów promujących działalność przestępczą i nielegalną,
f) wiadomości typu SPAM lub rozsyłanie wirusów lub szkodliwych kodów komputerowych.
7.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników portalu Vivamax Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za stosowne, w szczególności do usunięcia treści i materiałów, które uzna za niedozwolone lub sprzeczne z prawem.
Na portalu mogą znajdować się linki do stron internetowych. Vivamax Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników portalu na wyświetlanych stronach internetowych, za działanie tych stron internetowych, za ich treść lub ewentualne szkody, jakie mogą powstać w związku z korzystaniem ze stron internetowych.

8. Ochrona praw autorskich:
8.1. Treści oraz bazy danych udostępniane na portalu chronione są prawami autorskimi przysługującymi Vivamax Sp. z o.o. albo jej licencjodawcom.
8.2. Vivamax Sp. z o.o. wyraża zgodę na przeglądanie treści i materiałów publikowanych na portalu, a także na kopiowanie treści i materiałów wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest kopiowanie i transmitowanie części lub całości portalu wykraczające poza zwykłe korzystanie z portalu, bez pisemnej zgody Vivamax Sp. z o.o.
8.3. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do materiałów publikowanych i udostępnianych na portalu innym użytkownikom. Zabronione jest kopiowanie i transmitowanie części lub całości materiałów udostępnionych przez Użytkownika bez jego pisemnej zgody przez pozostałych Użytkowników.

9. Postanowienia końcowe:
9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.2. Vivamax Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin wejdzie w życie z dniem jego publikacji na portalu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed ogłoszeniem o zmianie regulaminu.

Najlepsze oferty

Ankieta

Zmęczenie, energia

Zmęczenie, energia

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.

Znajdź najlepszą aptekę wg internautów

copyright by Vivamax 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
Sklep internetowy: www.aptushop.pl
E-marketing farmaceutyczny: FreshPharma.pl